Tin tức

Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và Hội nghị người lao động và triển khai kế hoạch SXKD năm 2012

Ngày 10/3/2012, Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 41 người, đại diện cho 5.262.473 cổ phần, đạt tỷ lệ: 75,288% cổ phần có quyền biểu quyết.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG
Địa chỉ: Phúc Thắng -  TP Phúc Yên - Vĩnh Phúc
ĐT: 024.35811900  FAX: 024.35811349