Tin tức

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

 
 
GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

 
                        Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long          


                     Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long – Mã CK: TLT  trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty:
                * Thời gian tổ chức Đại hội:14h 00' ngày 24 tháng 03 năm 2014.
                * Địa điểm:                  Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long
                                        Phường Phúc Thắng - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
                *  Nội dung:
                  1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; Báo cáo kết quả SXKD năm 2013;
                  2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban giám đốc;
                  3. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2013, định hướng sản xuất năm 2014; Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2013;
                 4. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
                 5. Các vấn đề khác (chi tiết theo chương trình họp ĐHĐCĐ).
                 Đề nghị Quý vị cổ đông gửi thông tin phản hồi bao gồm: Phiếu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu đính kèm). Tới đia chỉ: Phòng Tổ chức  Hành chính – Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long Phúc Thắng – Phúc Yên – Vĩnh Phúc. ĐT 04.35811900; Fax: 04.35811349
                Mọi thông tin đề nghị Quý cổ đông gửi trước 16h30 ngày 22/03/2014.
                Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
* Ghi chú:
- Đề nghị Quý cổ đông tới tham dự mang theo Thư mời hoặc giấy ủy quyền kèm theo CMND/ Hộ khẩu hoặc Hộ chiếu.
- Thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang website:www.Viglacerathanglong.com.vn
Trân trọng kính mời./.
                                                                                                                            T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                                        CHỦ TỊCH
Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên
- Lưu HĐQT                                                                                                                     (đã ký)
 
                                                                                                  
                                                                                                                                  Nguyễn Minh Tuấn
Giấy ủy quyền  download here

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG
Địa chỉ: Phúc Thắng -  TP Phúc Yên - Vĩnh Phúc
ĐT: 024.35811900  FAX: 024.35811349